“بعد نومیدی بسی امیدهاست، از پس ظلمت بسی خورشیدهاست…

دیدگاهتان را بنویسید