🔹ارتفاع برف دپو شده در این محور به یک متر رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید