🔹ترجمه حدیثی که مسعود پزشکیان در مناظره نقل کرد: مخاطب کنایه تند او که بود؟

دیدگاهتان را بنویسید