دو مسیر پیش رو قرار دارد؛ یا پیام ۳ انتخابات با مشارکت بسیار پایین را گرفته اند و سمت برگزاری یک انتخابات واقعی با نامزدهای واقعی و رقابت واقعی می روند؛ یا حرف مرد یکی است و همان نمایش ۱۴۰۰ تکرار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید