🔹اگر در گزارش‌های اولیه مواردی مانند صورت‌جلسه اموال و اشیاء همراه متهم وجود ندارد بررسی کنید و تذکر بدهید که بعد از تحقیقات اموال و اشیاء همراه متهم به او بازگردانده شود.

دیدگاهتان را بنویسید