🔹کار برای مردم و خدمت به مردم و مردمی بودن را بارزترین ویژگی این شهدا هستند

🔹مرحوم شهید آقای رئیسی شب و روز نمی‌شناخت و به معنای واقعی کلمه خستگی‌ناپذیر بود

دیدگاهتان را بنویسید